คณะกรรมการนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายปิยะวัฒน์ แพสุพัฒน์
ตำแหน่ง : ประธานนักเรียน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 3
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายจีรวัฒน์ เพ็ญประทุม
ตำแหน่ง : รองประธานนักเรียน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 3
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงภัคจิรา กองสิมมะ
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 3
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายแทนคุณ บุญมี
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายกีฬาและนันทนาการ
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 3
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายพีระพัฒน์ พิมพ์แก้ว
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายจราจร
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 3
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงธัญพิชชา ชุบสำฤทธิ์
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อม
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 3
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงเจนจิรา คุรฑแก้ว
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายศาสนาและวัฒนธรรม
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 3
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงศศิวิมล ปานอุทัย
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายปกครอง
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 3
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงพัชรี ด้วงมา
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายปฏิคม
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 3
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงอุรัศญา พานทอง
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายอนามัย
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 3