กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวจิรัชยา ระหงษ์
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2

นายสุธีร์ ขจรภัย
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2

นางสาวกนกวรรณ แดงเนียม
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/2

นางนันทิยา อุณชาติ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1

นายภัทรพล​ จิตพรไพศาล
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2

นางสาววราภรณ์ เที่ยงทิพย์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/3