กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางสาวธิดาภรณ์ ไกยพันธ์
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1

นาวสาวทิพวัลย์​ บ่อเงิน
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/3