ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
          โรงเรียนวัดบางพูน  ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2467  โดย หลวงมหาสวัสดิ์ภิบาลนายอำเภอบางกะดี และประชาชน มี นายนาถ  สุทธิแย้ม เป็นครูใหญ่  มีนักเรียน 68 คน ประเภทเช้าไปเย็นกลับ  รับเด็กในเกณฑ์บังคับเข้าเรียนโดยใช้ศาลาเปรียญของวัดเป็นที่เล่าเรียน  ต่อมาพระครูถาวรการโกวิท   ได้เล็งเห็นความสำคัญของการศึกษาได้จัดซื้อที่ดินจำนวน 3 ไร่  เพื่อสร้างอาคารเรียน และได้ดำเนินการก่อสร้างอาคารเรียนแบบ 004  จำนวน 12 ห้องเรียน เสร็จเรียบร้อยเมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2516 สิ้นค่าก่อสร้าง 523,732.15 บาท ในเงินจำนวนนี้ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีให้เงินสมทบเป็นเงิน   100,000 บาท
          ปี  .. 2516  ได้เปิดสอนชั้นประถมปลายและชั้นเด็กเล็ก และได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียน แบบ 004  อีกหนึ่งหลังจำนวน 5 ห้องเรียน เป็นเงิน  230,000  บาท
          ปีงบประมาณ 
2517 ได้ต่อเติมอีก 1 ห้องเรียน  เป็นเงิน  60,000  บาท โดยมีอุปกรณ์ในห้องเรียนครบ และได้รับงบประมาณสร้างบ้านพักครูจำนวน 1 หลัง เป็นเงิน  27,000  บาท  ทางโรงเรียนได้รับมอบที่ดินสำหรับก่อสร้างบ้านพักครู 111 ตาราวา  จาก นางสังวาลย์  ศรีเพ็ชร โดยได้โอนโฉนดเป็นของโรงเรียนเรียบร้อยแล้ว
           ปี  .. 2518  ท่านผู้อุปการะโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครู กรรมการศึกษาและผู้ปกครองนักเรียน  ได้จัดสร้างส้วมคอนกรีตถาวร 10  ที่นั่ง ใช้งบประมาณ 43,000 บาท และได้รับงบประมาณต่อเติมอาคารเรียนหลังที่ 2  ชั้นล่างอีก 2 ห้องเรียน  พร้อมทั้งทาสีเรียบร้อยใช้งบประมาณ 130,000 บาท
           ปี พ.. 2519  ได้รับงบประมาณสร้างบ้านพักครู 1 หลัง  เป็นเงิน  45,555  บาท  ครูใหญ่ได้รับคัดเลือกเป็นผู้บริหารดีเด่นของจังหวัด
            ปี  .. 2520   ได้รับงบประมาณ  60,000  บาท  สร้างห้องพักครู 1 หลัง   โรงเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศโรงเรียนดีเด่นประถมปลาย            
            ปี  .. 2533  ได้ดินจากการขุดลอกคลองตามโครงการพระราชดำริ  มาถมสนามโรงเรียนให้สูงขึ้น และนายเจือ  บานแย้ม  ได้บริจาคทรายถมสนามให้เรียบร้อยขึ้น จำนวน 100 คันรถ และบริจาคปั๊มน้ำ  เครื่องขยายเสียงมูลค่า 113,050 บาท
             ปี  .. 2534   เดือนเมษายน คณะกรรมการศึกษา คณะครู และผู้ปกครองนักเรียน ได้ร่วมกันบริจาคเงินจัดทำประปาน้ำดื่มเข้าโรงเรียนระยะทาง 500 เมตร  เป็นเงิน  84,000  บาท
             ปี พ.. 2536  เจ้าอาวาสวัดบางพูนได้สร้างรั้วด้านหน้าโรงเรียนความยาวประมาณ 60  เมตร
             ปี พ
.. 2540  จัดตั้งกองทุนประสงค์ ประจวบ ปิ่นทอง  จำนวน  200,000  บาท  และจัดตั้งกองทุน  คณะกรรมการโรงเรียนวัดบางพูน 100,000 บาท โดยให้ดอกผลเป็นทุนการศึกษาและพัฒนาโรงเรียน  ได้รับงบประมาณจัดทำห้องคอมพิวเตอร์ ห้องปฏิบัติการทางภาษา ห้องวิทยาศาสตร์  ชนะเลิศการประกวดโครงการปลอดยุงลายไข้เลือดออกระดับจังหวัด และโรงเรียนดีเด่น ผู้บริหารดีเด่น ประชาธิปไตยดีเด่น
              ปี พ.. 2542  เปิดการสอนขยายโอกาสทางการศึกษา (ม.1-3)  เป็นปีแรกและได้รับงบประมาณโครงการตามมาตรการเพิ่มการใช้จ่ายภาครัฐเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ (มิยาซาว่า) ก่อสร้างอาคารเรียน แบบ สปช.105/29  จำนวน 4 ห้องเรียน  เป็นเงิน  1,832,000  บาท
              อบต. บางพูน ก่อสร้างถนนคอนกรีต  ด้านหน้าอาคารเรียน ตลอดอาคารเรียนทั้ง  3  หลัง เป็นแนวกว้าง 3.5 เมตร  ยาว 144  เมตร และทางออกเป็นแนวกว้าง 4  เมตร ยาว  47  เมตร                                   
              
อบต. บางพูน  ก่อสร้างลานกีฬา กว้าง 15 เมตร ยาว  20  เมตร  โดยใช้งบประมาณจำนวน  100,000   บาท และโรงเรียนจัดหางบเพิ่มเติมเพื่อซื้อลูกรังถมที่ให้สูงขึ้น
               ปี พ
.. 2543  คุณธวัชชัย คุณอุษา   นาคบุรินทร์ ร่วมกับผู้มีจิตศรัทธาได้ร่วมบริจาคเงินต่อเติมห้องเรียน อาคาร สปช. 105/29 (ชั้นล่าง)  จำนวน 2 ห้องเรียน เป็นเงิน 118,640 บาท 
              ได้รับงบประมาณเหลือจ่ายตามมาตรการเพิ่มการใช้จ่ายภาครัฐเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ ปีงบประมาณ 2542  จำนวน 170,000  บาท  เพื่อต่อเติมอาคารเรียน แบบ สปช.105/29  (ชั้นล่าง)  จำนวน 2 ห้องเรียน แล้วเสร็จเมื่อวันที่ 16  สิงหาคม 2543
               ปี พ.. 2544  คณะกรรมการสถานศึกษาของโรงเรียนได้ร่วมกันจัดทอดผ้าป่าการศึกษาทำการสร้างหลังคากันแดดตลอดอาคารเรียนทั้ง 3 หลัง
               ปี พ.. 2545  ได้รับความอนุเคราะห์จากนายช่างหัวหน้าโครงการก่อสร้างทางหลวงสาย 346  และบริษัทกำแพงเพชรก่อสร้าง นำดินมาถมสนามโรงเรียนวัดบางพูน ซึ่งน้ำท่วมขังตลอดปีให้สูงขึ้นจากเดิมอีก 100  เซนติเมตร และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีร่วมกับประธาน  และรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางพูน  ได้นำรถเกรดเดอร์มาปรับแต่งสนามให้เป็นที่เรียบร้อย ใช้เป็นที่ทำกิจกรรมของโรงเรียน และชุมชนได้ตลอดปี
               ปี พ.. 2546  โรงเรียนได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียน  แบบ สปช. 2/28  จำนวน 3 ชั้น 6 ห้องเรียน  2 ห้องพักครู  จากงบประมาณของ สปช.จำนวน 900,000 บาท (เก้าแสนบาท) จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีจำนวน  1,500,000  บาท  (หนึ่งล้านห้าแสนบาท)   จากกรรมการสถานศึกษา 1,200,000  บาท (หนึ่งล้านสองแสนบาท)   รวมทั้งสิ้น 3,600,000  บาท (สามล้านหกแสนบาท)
                ปี พ.ศ. 2549  ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียน แบบองค์การบริหารส่วนจังหวัด 3  ชั้น  6  ห้องเรียน ใต้ถุนโล่ง  เป็นเงิน  4,100,000  บาท  (สี่ล้านหนึ่งแสนบาทถ้วน) โดยการประสานงานของ ส.จ.ดนัย  นาคบุรินทร์ และสร้างลานกีฬาต้านยาเสพติดจากงบประมาณโครงการต้านยาเสพติดของ สปช. เป็นเงิน 100,000  บาท (หนึ่งแสนบาท)
               12 พฤศจิกายน 2550  นางสายใจ  อุนนะนันทน์ ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางพูน
                ปี พ.ศ.
2551  พระครูโกศลสิทธิการ จัดทำป้ายชื่อโรงเรียนวัดบางพูน ติดตั้งหน้าโรงเรียน ได้รับโล่รางวัลที่ 3 การประกวดโรงเรียนปลอดลูกน้ำยุงลาย จากสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานีและชนะเลิศการประกวดความสามารถนักเรียน “การแสดงพื้นบ้าน” ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี เขต 1
               ปี พ.ศ. 2552  อบต.บางพูนจัดทำรั้วตาข่ายกั้นลูกฟุตบอล 2 แห่ง  พื้นที่ประมาณ  300  ตารางเมตร  ได้รับงบประมาณสร้างส้วมแบบ สปช. 604/45  จำนวน 4  ที่นั่ง พร้อมที่ปัสสาวะชาย  เป็นเงิน  194,500 บาทและได้รับงบประมาณจาก สพฐ.ซ่อมแซมรางน้ำฝนอาคารเรียนที่ 1-3   ทาสีภายในและภายนอกอาคารเรียนที่ 1 จำนวน 12 ห้อง ปูพื้นกระเบื้องอาคารเรียนที่ 3  ชั้นบนทั้งหมด  ซ่อมพื้นไม้อาคารเรียนที่ 1 ชั้นบน 
               ปี พ.ศ. 2552 ได้รับคัดเลือกจาก สพฐ. ให้เป็นโรงเรียนผู้นำการเปลี่ยนแปลง รุ่นที่ 2 และโรงเรียนในฝัน (โรงเรียนดีประจำอำเภอ) รุ่นที่ 3 , ได้รับโล่รองชนะเลิศอันดับ 1 โรงเรียนสิ่งแวดล้อมดีเด่น                            
               
ปี พ.ศ.
2553 ได้รับงบแปรญัตติจาก สส.ชนากานต์  ยืนยง สร้างส้วมแบบ สพฐ. 4  เป็นเงิน 293,514 บาท  งบจาก สส.สุรพงษ์  อึ๊งอำพรวิไล ปรับปรุงห้องสำนักงานและห้องสมุดเป็นเงิน 198,000 บาท
                ได้รับงบประมาณโครงการไทยเข้มแข็ง (
SP2)  ปรับปรุงห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 2 ห้อง ห้องคณิตศาสตร์ ห้องภาษาไทย-อังกฤษ เป็นเงิน 382,900 บาท  งบคอมพิวเตอร์ CL 10-D2 จำนวน 10 เครื่อง เป็นเงิน 290,000 บาท  งบปรับปรุงถมพื้นปูกระเบื้องอาคารเรียน 1 ชั้นล่าง จำนวน 6 ห้องเรียนและระเบียง เป็นเงินรวมทั้งสิ้น 651,430 บาท (ใช้งบโครงการ SP2 เป็นเงิน 251,430 บาท  คุณประสงค์  ปิ่นทอง บริจาค100,000  บาท และงบทอดผ้าป่า 300,000 บาท)  งบซ่อมแซมบ้านพักครู 3 หลัง เป็นเงิน 87,300 บาท  จัดทำที่กรองดื่มน้ำ 2 ที่  จัดทำราวกั้นกันตกสแตนเลสหน้าอาคารเรียนที่ 2-4-5  ติดตั้งโทรทัศน์และวีดีทัศน์ทุกห้องเรียน  จัดทำโต๊ะเก้าอี้โรงอาหาร 20 ชุด และที่เก็บไม้กวาด 30 ชุด
                ได้รับงบประมาณจาก อบต.บางพูน จำนวน
400,000 บาท เทพื้นถนนและทำทางระบายน้ำหน้าห้องน้ำ สพฐ. 4  เทพื้นและปูกระเบื้องหน้าอาคารเรียนที่ 5  จัดทำห้องเก็บของ  ทำฝ้าเพดาน  ผ้าม่านห้องสมุดและจัดซื้อหนังสือห้องสมุด 
                ได้รับงบปรับปรุงห้องสมุดและติดตั้งคอมพิวเตอร์ 10 เครื่อง จาก บริษัทไทยบริดจสโตน จำกัด เป็นเงิน 850,000 บาท ทำพิธีเปิดห้องสมุด 100 แหล่งเรียนรู้ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2553
                 ได้รับโล่ชนะเลิศโครงงานสิ่งแวดล้อม พร้อมเงิน 50,000 บาท จาก การประปานครหลวง นักเรียนชนะเลิศการแข่งขันประกวดความสามารถของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 เป็นตัวแทนไปแข่งขันระดับภาค 2 รายการ และระดับชาติ 1 รายการ
                   ปี พ.ศ.
2554  ได้รับงบประมาณเหลือจ่าย  ปีงบประมาณ 2543  ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 จำนวน 420,000 บาท  เพื่อเปลี่ยนและติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า และได้รับจัดสรรคอมพิวเตอร์ 10 เครื่อง จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี