ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
01 ก.ค. 65 กิจกรรมวันสถาปนาลูกเสือ
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
07 มิ.ย. 65 นร.อนุบาล 3 - ป.2 ฉีดวัคซีน Pfizer เข็ม 2
งานอนามัย
07 มิ.ย. 65 ถึง 08 มิ.ย. 65 กิจกรรมคัดกรองความสามารถในการอ่านของนักเรียน
กิจกรรมคัดกรองความสามารถในการอ่าน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มบริหารวิชาการ