ปฐมวัย

นางสาวมลณภา ทองเพ็ง
ครู คศ.2
หัวหน้าปฐมวัย
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/2

นางสาวศิริรักษ์ ใจภักดี
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/2

นางสาวจารวี จำปีรัตน์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/1