กลุ่มงานบริการ

นายกระจ่าง ฮวบอินทร์
ช่างสี 4

นางสาวทิพวรรณ สุขะรูป
นักการภารโรง

นางกัญญาภัค แซ่เตีย
พี่เลี้ยงเด็กอนุบาล