กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นางสาวธารารินทร์ ประจันทร์นวน
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/3

นายธีรวัฒน์ รัตน์ทอง
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2

ว่าที่ร้อยตรีหญิงธัญญรัตน์ บางขัน
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/3