กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นายทวีศักดิ์ วันลังกา
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1

นางนิตยา ธาตุมี
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/3

นางสาวศรุดา เพชรชนะ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/3

นางสาวเพชรา กลางนา
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2

นางสาวธุวพร ดอนนันชัย
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/3

นางสาวทิพย์สุดา ช้างน้อย
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/3

นางสาวนงลักษณ์ พรมมากุล
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/3

นางสาวลัดดา สร้อยสุวรรณ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1

นางสาววรภรณ์ เที่ยงทิพย์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/3