กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางสาวสาธิตา ยาวิไชย
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1

นางรุ่งทิวา คงปรีชา
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1

นางสุมินทร ทรัพย์ผล
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1

นางสาวณิชนันทน์ โชคบรรฑิต
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1

นางสาวจีรวรรณ สุขบท
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2

นายธวัชชัย ประมวล
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1

นางสาวปภาดา ไชยพรหม
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1