กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นายดนัยภัทร ม่วงไม้
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2

นางสาวดวงใจ วิหกเหิน
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/3

นางสาวจิรวรรณ ผ่อนจัตุรัส
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1

นางสาวจิราวรรณ อินชาลี
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1