วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญาภายในปีการศึกษา 2565 โรงเรียนวัดบางพูน
มุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนมีมาตรฐานด้านความรู้พื้นฐาน
สร้างสรรค์นวัตกรรมการศึกษา
พัฒนาอัจฉริภาพผู้เรียนเต็มตามศักยภาพ
จิตใจงามด้วยจิตอาสา สานงานพัฒนาชุมชน
ดำรงตนด้วยศาสตร์พระราชา

 
อัตลักษณ์
เอกลักษณ์
คำขวัญประจำโรงเรียน