กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นายภัทรพล​ จิตพรไพศาล
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2

นายสุธีร์ ขจรภัย
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2

นางสาวปัญญพัฒน์ วิรุณพันธ์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2

นางสาวลัดดา สร้อยสุวรรณ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1

นางสาวปภาดา ไชยพรหม
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1

นางสาววราภรณ์ เที่ยงทิพย์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1

นางสาวอรวรรณ พงษ์เกษม
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2