ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายนาถ สุทธิแย้ม
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 23 ส.ค. 2467- พ.ศ. 2471
ชื่อ-นามสกุล : นายทองใบ โอสถจันทร์
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. ....- พ.ศ. .....
ชื่อ-นามสกุล : นายสบชัย สุขารมย์
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. ....- พ.ศ. .....
ชื่อ-นามสกุล : นายมานิตย์ บุญคุ้ม
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. ....- พ.ศ. .....
ชื่อ-นามสกุล : นายนพ ตะกรุดทอง
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. ....- พ.ศ. 2504
ชื่อ-นามสกุล : นายเปรื่อง ถนอมรูป
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2504- พ.ศ. 2514
ชื่อ-นามสกุล : นายสนิท อมรพันธ์
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2514- พ.ศ. 2525
ชื่อ-นามสกุล : นายไพฑูรย์ ชำนาญกิจ
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2525 - พ.ศ. 2527
ชื่อ-นามสกุล : นายบรรจง พวงผกา
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2527 - 7 มี.ค. 2531
ชื่อ-นามสกุล : นายรมย์ ช้างแก้ว
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 8 มี.ค. 2531- พ.ศ. 2538
ชื่อ-นามสกุล : นายเสนอ ศรีนิธิ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2538 - 2 ก.พ. 2540
ชื่อ-นามสกุล : นางนารี คูหาเรืองรอง
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 3 ก.พ. 2540 – 20 ต.ค. 2542
ชื่อ-นามสกุล : นายสมชาย พิทักษ์เขตขัณฑ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 21ต.ค. 2542 – 30 ก.ย. 2550
ชื่อ-นามสกุล : นางสายใจ อุนนะนันทน์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 1 พ.ย. 2550 - 30 ก.ย. 2558
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวอรุณศรี เหลืองธานี
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 9 ธันวาคม 2558 - 28 พฤษภาคม 2563
ชื่อ-นามสกุล : ว่าที่ร้อยตรีวิศิษฐ พชรวโรทัย
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 28 พฤษภาคม 2563 - 30 กันยยน 2564
ชื่อ-นามสกุล : นายอนุสิทธิ์ ศรีอนันต์
ตำแหน่ง : ผูู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางพูน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ปัจจุบัน