กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นางสาววชิรา เชิดฉาย
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2

นางสาวจุฑาทิพย์ อรุณรัตน์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/2