ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารเรียนที่ 1 แบบ 004
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 3 มิถุนายน 2516
งบประมาณ : 623,732.15 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารเรียนที่ 2 แบบ 004
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : พ.ศ. 2516
งบประมาณ : 420,000 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารเรียนที่ 3 แบบ 105/29
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : พ.ศ. 2542
งบประมาณ : 2,120,640 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารเรียนที่ 4 แบบ สปช.2/28
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : พ.ศ.2546
งบประมาณ : 3,600,000 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารเรียนที่ 5 แบบ คศล.3 ชั้น ใต้ถุนโล่ง
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : พ.ศ.2549
งบประมาณ : 4,370,000
เพิ่มเติม..