การติดต่องานทะเบียน

 

1. เวลาติดต่องานทะเบียน

          สำหรับนักเรียน

          พักกลางวัน       เวลา 12.00 – 11.30 น.

          เย็น หลังเลิกเรียน – 16.30 น.

          สำหรับผู้ปกครอง และ บุคคลทั่วไป

          เวลาราชการ 08.30 – 16.30 น. ยกเว้น วันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์

 

2. การขอเอกสารทางการศึกษา

          2.1  นักเรียนปัจจุบัน

                   2.1.1  นักเรียนต้องเขียนคำร้องด้วยตนเองในใบคำร้อง

                   2.1.2  กรอกข้อมูลด้วยตัวบรรจง และชัดเจน

                   2.1.3  คำร้องภาษาอังกฤษเขียนตัวพิมพ์ใหญ่ ชื่อและนามสกุลเขียนให้ตรงกับชื่อ – นามสกุล ใน Passport

                   2.1.4  เอกสารที่ต้องติดรูป ใช้รูปถ่ายสีหรือขาวดำ ขนาด 3 X 4 เซนติเมตร (ไม่รวมกรอบ)

                   แต่งกายถูกต้องตามระเบียบของโรงเรียน และต้องไม่เป็นรูปถ่ายโพลารอยด์ รูปถ่ายสติ๊กเกอร์หรือภาพสแกน

                   และเขียนชื่อ-นามสกุลหลังรูปถ่ายทุกใบ

                   2.1.5  รับเอกสารหลังจากยื่นคำร้องแล้ว 3 วันทำการ สำหรับนักเรียนปัจจุบัน ไม่นับวันหยุดราชการ

                   2.1.6  นักเรียนปัจจุบันต้องแต่งเครื่องแบบนักเรียนเมื่อมาติดต่อกับงานทะเบียนวัดผลทุกครั้ง

                   2.1.7  นักเรียนทุกคนควรวางแผนการขอเอกสารทุกประเภทไว้ล่วงหน้า โดยเฉพาะช่วงปิดภาคเรียน

                             นักเรียนควรทำเรื่องขอเอกสารล่วงหน้ามิฉะนั้นจะไม่ได้รับความสะดวกเท่าที่ควร

 

          2.2  สำหรับศิษย์เก่า

                   2.2.1  เขียนคำร้องขอเอกสารที่ห้องทะเบียนวัดผล

                   2.2.2     ต้องแต่งกายสุภาพ

                   2.2.3     ถ้าต้องการขอเอกสารการจบการศึกษา ให้ปฏิบัติดังต่อไปนี้

                                 ศิษย์เก่าที่ใช้ ใบ รบ.

                                 เอกสารหลักฐานที่ต้องเตรียม

                                 1. รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป ใส่เสื้อเชิ้ตสีขาว ไม่ติดเครื่องหมายใดๆ และถ่ายไม่เกิน 6 เดือน

                                 2. ใบแจ้งความเอกสารหาย แต่ถ้าเอกสารชำรุดให้นำมาแสดง

                                     โรงเรียนจะออกเอกสารใหม่ให้รับเอกสารที่ขอไว้ได้ภายใน 7 วันทำการ

                                 ศิษย์เก่าที่ใช้ ใบ ปพ.

                                 เอกสารหลักฐานที่ต้องเตรียม                     

                                 1. รูปถ่ายขนาด 3 X 4 จำนวน 2 รูป ใส่เสื้อเชิ้ตสีขาว ไม่ติดเครื่องหมายใดๆ และถ่ายไม่เกิน 6 เดือน

                                 2. ใบแจ้งความเอกสารหาย แต่ถ้าเอกสารชำรุดให้นำมาแสดง

                                     โรงเรียนจะออกเอกสารใหม่ให้รับเอกสารที่ขอไว้ได้ภายใน 7 วันทำการ

                    2.2.4  ศิษย์เก่ามารับเอกสารได้ภายใน 7 วันทำการ ไม่นับวันหยุดราชการ