คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : พลตรีถวัลย์ สายเงิน
ตำแหน่ง : ประธานกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : พระครูปทุมปุญโญภาส
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนพระภิกษุสงฆ์
ชื่อ-นามสกุล : นายอำนวย นาคบุรินทร์
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : พระปลัดสถาพร สุทธิธมุโม
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนพระภิกษุสงฆ์
ชื่อ-นามสกุล : นางสายน้ำผึ้ง ปิ่นทอง
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายธนพจ แก้ววงษา
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายเอกชัย นาคบุรินทร์
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นางอ้อย ศาลยาชีวิน
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายอานนท์ สายเงิน
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายอานนท์ ศุภผล
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวมะลิ จุลวงษ์
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน
ชื่อ-นามสกุล : ร้อยตำรวจเอกเสวก บุญให้
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวดลฤดี เปรมอนันต์
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนผู้ปกครอง
ชื่อ-นามสกุล : นางนิตยา ธาตุมี
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนครู
ชื่อ-นามสกุล : นายอนุสิทธิ์ ศรีอนันต์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางพูน