ผลงานดีเด่น
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online)สถานศึกษา ระดับ A

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๑

 

              เรื่อง ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์(Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ตามที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๑ ได้ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (Integrity and ดำเนินการประเมินคุณธรรและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ Transparency Assessment Online : ITA Online) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้กับโรงเรียนในสังกัด จำนวน ๑๐๒ โรงเรียน นั้น

             
               บัดนี้ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment Online : ITA Online) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๑๐๒ โรงเรียน ได้สรุปผลการประเมินเป็นที่เรียบร้อยแล้ว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๑ จึงขอประกาศผลคะแนนการประเมินเรียงตามลำดับคะแนน ดังนี้


ลำดับ รายชื่อสถานศึกษา คะแนน ITA ระดับ A
 

ลำดับที่ 3 : โรงเรียนวัดบางพูน ๙๒.๗๘ คะแนน

โพสเมื่อ : 28 ต.ค. 2565,16:43   อ่าน 246 ครั้ง