ผลงานดีเด่น
รางวัลชนะเลิศการประกวดการสร้างคลิปวิดีโอประกอบเพลง บ้านเกิดเมืองนอน
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานี
               เรื่อง การประกวด "การสร้างคลิปวิดีโอประกอบเพลง บ้านเกิดเมืองนอน"ตามที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานี  ได้กำหนดจัดประกวดการ"การสร้างคลิปวิดีโอประกอบเพลง บ้านเกิดเมืองนอน" โดยเปิดโอกาสให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลายทุกคนในโรงเรียนที่เปิดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาทุกแห่งในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี ทั้งภาครัฐ เอกชน และท้องถิ่น ส่งผลงานเข้าประกาด วัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนซึ่งเป็นเยาวชนคนรุ่นใหม่ได้แสดงศักยภาพอย่างสร้างสรรค์ในแบบฉบับผลงานของตนเอง และตระหนักถึงความเป็นไทย รักแผ่นดินไทย รักสถาบัน รักอัตลักษณ์ความเป็นไทย และรำลึกถึงบรรพบุรุษที่สละเลือดเพื่อปกป้อง
ผืนแผ่นดินไทยมาถึงจนทุกวันนี้ โดยคณะกรรมการได้ดำเนินการพิจารณาคัดเลือกผลงานของนักเรียนที่ส่งคลิปเข้าร่วมประกวดๆ เมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ㆍ๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมปทุมทิพ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานี นั้น
                บัดนี้ การดำเนินงานเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานี จึงขอประกาศผลการประกวด         "การสร้างคลิปวิดีโอประกอบเพลง บ้านเกิดเมืองนอน" ดังนี้

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ดังนี้

รางวัลชนะเลิศ
ได้แก่ โรงเรียนวัดบางพูน สังกัด สพป.ปทุมธานี เขต ๑
๑. เด็กชายธนชาติ อัมพุช
๒. เต็กหญิงจันทรทิพย์ ทัศดี
๓. เด็กชายดนัยเจตน์ พรรณท
เด็กชายสิทธิภาคย์ คงเสมา
๕ เด็กหญิงญาติกา สมุทยานนท์
โพสเมื่อ : 30 ก.ย. 2565,10:42   อ่าน 240 ครั้ง